kategorie

Regulamin serwisu Polmedica.eu

Korzystanie z portalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym tekstem 

Regulamin świadczenia usług dla użytkowników portalu POLMEDICA w domenie POLMEDICA.eu, z dnia 05.10.2017 r. 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§1. Usługodawca
 1. Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest Klaster Turystyki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach, ul. Paderewskiego 1 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000526667, posiadająca NIP 9562308682 i REGON 341633824.
 2. Klaster Turystyki Zdrowotnej Sp. z o.o. nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm., dalej jako: „u.d.l”)i nie udziela jakichkolwiek świadczeń opieki zdrowotnej.
 3. Usługodawca nie jest sprzedawcą usług prezentowanych w Serwisie, ani nie jest stroną umowy w przypadku zawarcia przez Użytkownika Serwisu umowy z Partnerem. Usługodawca nie odpowiada za przebieg i realizację umowy pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Partnerem.
§2. Definicje
 1. Cenniki – podane Usługodawcy przez Partnerów informacje na temat orientacyjnych cen usług oferowanych przez Partnerów. Informacje zamieszczone w Serwisie, w tym Cenniki, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Formularz kontaktowy – dokument elektroniczny umożliwiający komunikację między Usługodawcą, a Użytkownikiem oraz Użytkownikiem, a Partnerem, którego wypełnienie jest niezbędne do realizacji Usług.
 3. Infolinia – dedykowane linie telefoniczne umożliwiające kontakt pomiędzy Użytkownikiem a pracownikiem Usługodawcy oraz Użytkownikiem a Partnerem w celu skorzystania z usługi Partnera. Rozmowy przeprowadzane za pośrednictwem Infolinii są rejestrowane i przechowywane przez Usługodawcę z poszanowaniem przepisów prawa.
 4. Komentarz – wypowiedź Użytkownika opublikowana przez Użytkownika w odniesieniu do materiałów zamieszczonych w Serwisie. Komentarz może być opublikowany przez Użytkownika bez podawania imienia i nazwiska Użytkownika, a jedynym oznaczeniem Użytkownika będzie wskazane przez Użytkownika imię lub nick. Komentarz zostaje opublikowany z chwilą weryfikacji przez Operatora Serwisu, czy nie zawiera treści obraźliwych lub wulgarnych, o charakterze obscenicznym, pornograficznym, rasistowskim bądź materiałów reklamowych.
 5. Konsument – Użytkownik, który korzysta z Usług dostępnych w Serwisie w sposób niezwiązany z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Materiały – prezentacje, informacje, artykuły, fora dyskusyjne, opinie i komentarze Użytkowników, zdjęcia, cenniki dostępne w Serwisie.
 7. Operator Serwisu – Usługodawca, czyli Klaster Turystyki Zdrowotnej Sp. z o.o. Białych Błotach, ul. Paderewskiego 1 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000526667, posiadająca NIP 9562308682 i REGON 341633824.
 8. Opinia – dokonana przez Użytkownika i opublikowana w Serwisie ocena usługi Partnera, z której Użytkownik skorzystał. Na życzenie Użytkownika Opinia może być opublikowana bez podawania imienia i nazwiska Użytkownika, a jedynym oznaczeniem Użytkownika będzie wskazane przez Użytkownika imię lub nick. Opinia zostaje opublikowana z chwilą weryfikacji przez Operatora Serwisu, czy Użytkownik korzystał z Usługi Partnera oraz czy Opinia nie zawiera treści obraźliwych lub wulgarnych, o charakterze obscenicznym, pornograficznym, rasistowskim bądź materiałów reklamowych.
 9. Partner – podmioty prawne prowadzące działalność leczniczą w rozumieniu u.d.l. lub podmioty oferujące usługi takie jak usługi hotelarskie, usługi SPA & Wellness oraz inne usługi prezentowane w Serwisie.
 10. Prezentacja – informacje o Partnerze i świadczonych przez niego usługach wraz z cennikiem, przestawione na stronie Serwisu w formie: pisemnej, graficznej, audiowizualnej. Prezentacje są tworzone w całości przez Operatora Serwisu w oparciu o dane przedstawione przez Partnera i na zlecenie Partnera.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin, którego akceptacja jest wymagana do realizacji usług.
 12. Serwis – wyspecjalizowany portal internetowy dostępny pod adresem URL: www.POLMEDICA.eu, którego właścicielem jest Usługodawca wskazany w §1 niniejszego Regulaminu, służący dostarczaniu Użytkownikom materiałów w postaci elektronicznej, informacji lub cenników dotyczących świadczonych na terenie Polski, UE i Ukrainy usług medycznych, hotelowych, turystycznych i Spa & Wellness. Serwis umożliwia w szczególności:
a) Uzyskiwanie informacji o usługach Partnerów,
b) Uzyskanie informacji o cenach usług oferowanych na terenie Polski, Ukrainy i UE,
c) Zapoznanie się z fotografiami przed i po zabiegach oferowanych przez Partnerów,
d) Zapoznanie się z opiniami i dodawanie opinii dotyczących usług Partnerów,
e) Komentowanie artykułów zamieszczonych w Serwisie,
f) Zadanie pytania wybranemu specjaliście,
g) Umówienie terminu w celu skorzystania z usługi Partnera,
h) Zakup bonów upominkowych.

 1. Świadczenie zdrowotne – działania służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania zgodnie z art. 2 pkt 10 u.d.l.
 2. Usługa informacyjna – bezpłatna usługa wykonywana drogą elektroniczną, oferowana w ramach Serwisu, polegająca na udostępnieniu stron internetowych pozwalających Partnerom na prezentację usług Partnerów, a Użytkownikom na zapoznanie się z ofertami Partnerów oraz informacjami na temat możliwości korzystania w Polsce z usług medycznych, hotelowych, turystycznych, Spa & Wellness. Usługa informacyjna nie wymaga podawania żadnych danych przez Użytkownika, który może korzystać z niej anonimowo i niezależnie od wieku
 3. Usługa „Zarezerwuj wizytę” – bezpłatna usługa wykonywana drogą elektroniczną lub telefoniczną polegająca na zarezerwowaniu terminu wizyty lekarskiej, usługi kosmetycznej lub noclegu, wymagająca podania danych osobowych i posiadania przez Użytkownika pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Usługa „Zapytaj” – bezpłatna usługa wykonywana drogą elektroniczną lub telefoniczną polegająca na zadaniu pytania do wybranego przez Użytkownika lekarza, którego opis i usługi prezentowane są w Serwisie, wymagająca podania danych osobowych i posiadania przez Użytkownika pełnej zdolności do czynności prawnych.
Usługa Partnera – usługi oferowane przez Partnerów takie jak np.:
 • Usługa medyczna - dowolna usługa zdrowotna realizowana w obszarze medycyny przez podmiot leczniczy w rozumieniu u.d.l., w tym w szczególności medycyny estetycznej;
 • Usługa hotelarska – rodzaj usługi turystycznej polegającej na krótkotrwałym, ogólnie dostępnym wynajmowaniu domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 187.);
 • Usługi kosmetyczne, usługi odnowy biologicznej, medycyny estetycznej, anti-aging i inne związane z poprawą urody i utrzymaniem dobrostanu.
 1. Usługa wykonywana drogą elektroniczną – usługa wykonana bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana z pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1489).
 2. Użytkownik Serwisu – korzystającym z Serwisu w zakresie Usługi informacyjnej może być każdy, kto posiada urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostęp do Internetu i kto wchodzi na jedną ze stron w domenach: POLMEDICA.eu. Użytkownikiem korzystającym z pozostałych Usług może być jedynie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zdolna do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaciągania zobowiązań.
§3. Serwis, czyli zawartość portalu POLMEDICA.eu
 1. Wszelkie publikacje zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Użytkownik Serwisu pod żadnym pozorem nie może lekceważyć porady lekarza lub opóźnić poszukiwania porady medycznej z powodu informacji, z jakimi zapoznał się w Serwisie lub uzyskał w związku z Usługami świadczonymi przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca nie poleca, ani nie popiera żadnych konkretnych badań, lekarzy, procedur medycznych, opinii lub innych informacji zawartych w Serwisie. Informacja: „Opinia POLMEDICA Oferujemy!” zamieszczona przy opisie lekarza oznacza, że Usługodawca potwierdza istnienie działalności danego lekarza, bez jakichkolwiek elementów ocennych usług świadczonych przez danego lekarza
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzję Użytkownika o skorzystaniu z usługi konkretnego Partnera (np. lekarza, placówki leczniczej, gabinetu Spa & Wellness).
 4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Serwisie były aktualne. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do informacji zamieszczonych w Serwisie Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Partnerem, którego usługami jest zainteresowany. Użytkownik może zasięgnąć bliższych informacji u konsultantów Infolinii lub skorzystać z Formularza kontaktowego.
§4. Podstawa prawna
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną są oparte o następujące regulacje prawne:
  a) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm., dalej jako „u.ś.u.d.e”),
  b) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.),
  c) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.).
  d) Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 u.ś.u.d.e. i określa w szczególności:
           - rodzaje i zakres świadczonych usług,
           - warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
           - warunki zawierania i rozwiązywania umów,
           - tryb postępowania reklamacyjnego. 

Rozdział II - Warunki korzystania z Serwisu

§5. Zasady korzystania z Serwisu
 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest:
a) posiadanie dostępu do komputera lub innego urządzenia wyposażonego w połączenie internetowe i przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
b) akceptacja Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.
 1. Serwis umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z Regulaminem. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie https://www.POLMEDICA.eu/regulamin-serwisu/. Użytkownik ma możliwość pobrania i utrwalenia na nośniku Użytkownika Regulaminu w postaci pliku PDF lub jego wydrukowania. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem oraz przestrzegać jego postanowień od chwili rozpoczęcia korzystania z usług.
 2. W trakcie wypełnienia Formularza kontaktowego Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia pól oznaczonych gwiazdką (*), czyli podania w szczególności:
a) adresu e-mail, 
b) numeru telefonu.
 1. Odmowa podania danych oznaczonych gwiazdką może spowodować odmowę świadczenia Usług Usługodawcy i Usług Partnerów z uwagi na właściwość Usługi, której dotyczy.

  Przykład: odmowa podania danych kontaktowych (numeru telefonu/adresu e-mail) uniemożliwia wykonanie Usługi  „Umów wizytę” lub Usługi „Zadaj pytanie”.

 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie na Formularzu kontaktowym pola: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Klaster Turystyki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach, ul. Paderewskiego 1 w celu rezerwacji terminu konsultacji lub zabiegu u Partnera oraz w celu weryfikacji wykonania usług przez Partnera zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.922).
Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów.” W przypadku kontaktu poprzez telefoniczną Infolinię zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielana ustnie, poprzez zaakceptowanie formuły podanej przez konsultanta w brzmieniu  „Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Klaster Turystyki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach, ul. Paderewskiego 1  w celu rezerwacji terminu konsultacji lub zabiegu u Partnera oraz w celu weryfikacji wykonania usług przez Partnera? Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści przetwarzanych danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów”.
 1. Użytkownik  jest zobowiązany do podania pełnych i prawdziwych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych, i nie ma obowiązku ich weryfikować. Podanie nieprawdziwych danych bądź danych należących do osoby trzeciej stanowi podstawę do odmowy świadczenia usługi na rzecz Użytkownika.
 2. Użytkownik nie może za pomocą Serwisu, w jakikolwiek sposób reklamować oraz promować żadnych podmiotów gospodarczych i prywatnych, w szczególności podmiotów prowadzących działalność leczniczą, hotelarską, turystyczną, SPA & Wellness.
 3. Użytkownik korzystając z Serwisu poprzez umieszczanie konkretnych plików, Komentarzy, Opinii lub jakichkolwiek innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie,  że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań.
 4. Wszelkie materiały zamieszczone w Serwisie, w tym zdjęcia, filmiki, bazy danych są własnością Usługodawcy i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane lub modyfikowane przez Użytkownika.
 5. Logo, wygląd graficzny Serwisu oraz treści w nim zawarte są objęte ochroną wynikającą z przepisów o prawie autorskim i prawa własności przemysłowej.
§6. Zawarcie i rozwiązanie umowy z Partnerem 
 1. Zawarcie umowy przez Użytkownika z Partnerem następuje poprzez skorzystanie za pośrednictwem Serwisu z usługi „Zarejestruj wizytę” lub usługi „Zapytaj”.
 2. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na drogą elektroniczną na adres plb@POLMEDICA.eu Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Odstąpienie od Umowy nie jest możliwe, jeśli Użytkownik w terminie odstąpienia skorzystał z Usługi Partnera za pośrednictwem jednej z Usług Usługodawcy.
 4. Rozwiązanie Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem następuje:
 5. Z chwila przetworzenia przez Usługodawcę wysłanego przez Użytkownika na adres e-mail Usługodawcy żądania usunięcia danych,
 6. Z chwilą negatywnej weryfikacji tożsamości Użytkownika przez Usługodawcę, czyli stwierdzenie podania nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika..
§7. Reklamacje i rozwiązywanie sporów
 1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji pisemnie, faksem telefonicznie, elektronicznie (e-mail) lub osobiście (ustnie lub pisemnie) w siedzibie Operatora Serwisu tj. Klaster Turystyki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach, ul. Paderewskiego 1; adres e-mail: plb@POLMEDICA.eu. W treści reklamacji należy wskazać imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres e-mail, przyczyny reklamacji i oczekiwaną przez Użytkownika reakcję Usługodawcy (czego Użytkownik się domaga).
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator Serwisu przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora Serwisu kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego poprzez przekazanie w wybrany przez Użytkownika sposób (pismo lub e-mail) informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Reklamacje dotyczące Usług Partnera nie są rozpatrywane przez Usługodawcę i będą zwracane Użytkownikowi bez rozpatrzenia. Usługi Partnera mogą być reklamowane wyłącznie na zasadach ustalonych przez Partnerów przy zawarciu umowy z Partnerem.
 5. Ewentualne spory związane z Usługami Usługodawcy będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 6. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 7. Użytkownik może także skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń poprzez mediację. Szczegółowe zasady dostępu do tych procedur i listy mediatorów są dostępne na stronach internetowych Sądów Okręgowych.
§8. Bezpieczeństwo Serwisu
 1. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika, wskutek zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności wynikających z instalacji szkodliwego oprogramowania.
 2. Usługodawca informuje, że do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną należeć mogą m.in. spam, oprogramowanie typu malware, spyware, robaki internetowe (worm) czy łamanie haseł (craking czy phishing) i inne, co do których szczegółową wiedzę można pozyskać w powszechnie dostępnych materiałach internetowych po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową odpowiedniego hasła np: „co to jest craking”.
§9. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Usług są przetwarzane przez Usługodawcę, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
 2. Usługodawca przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia. Jednakże usunięcie danych warunkujących korzystanie z Usługi określonej w niniejszym Regulaminie powoduje utratę możliwości korzystania z niej.
 4. Realizacja Usług „Zadaj pytanie” i „Umów wizytę” wymaga wyrażenia zgody na przekazanie danych osobowych Użytkownika Partnerowi, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w ramach Formularza Kontaktowego lub złożenia ustnego oświadczenia konsultantowi Infolinii.
 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w celach marketingowych. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie powoduje niemożności korzystania z Usług Serwisu.
 6. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest konieczne dla właściwej realizacji Usług Usługodawcy i Partnera.

Rozdział III - Usługi Usługodawcy dostępne w Serwisie

§10. Usługa informacyjna
 1. Usługa informacyjna to bezpłatna usługa wykonywana drogą elektroniczną, oferowana w ramach Serwisu, polegająca na udostępnieniu stron internetowych pozwalających Partnerom na prezentację ich usług, a Użytkownikom na zapoznanie się z ofertami Partnerów oraz informacjami na temat możliwości korzystania w Polsce z usług medycznych, hotelowych, turystycznych, Spa & Wellness. Usługa informacyjna nie wymaga podawania żadnych danych przez Użytkownika, który może korzystać z niej anonimowo i niezależnie od wieku.
 2. Przeglądarka internetowa‚ z której korzysta Użytkownik‚ może przechowywać na nośniku Użytkownika pliki tekstowe‚ tak zwane "cookies" (ang. ciasteczka). Pozwalają one witrynie internetowej‚ takiej jak POLMEDICA.eu na rozpoznawanie stałych Użytkowników oraz ułatwiają dostęp do naszych stron. Pliki cookies nie powodują uszkodzenia komputerów czy plików. Cookies są wykorzystywane‚ aby zaoferować informacje i usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkownika. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
§11. Usługa „Zarezerwuj wizytę”
 1. Usługa „Zarezerwuj wizytę” to bezpłatna usługa wykonywana drogą elektroniczną lub telefoniczną polegająca na zarezerwowaniu terminu wizyty lekarskiej, usługi kosmetycznej, noclegu lub innej Usługi Partnera podania danych osobowych i posiadania przez Użytkownika pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Preferowany termin wizyty u Partnera wskazuje Użytkownik – w miarę dostępności Partnera termin ten jest akceptowany, a w przypadku, gdy preferowany termin jest niedostępny Użytkownikowi proponowane są inne terminy.
 3. Skorzystanie z tej usługi wymaga przekazania Partnerowi danych osobowych Użytkownika.
§12. Usługa „Zapytaj”
 1. Usługa „Zapytaj” to bezpłatna usługa wykonywana drogą elektroniczną lub telefoniczną polegająca na zadaniu pytania do wybranego przez Użytkownika lekarza lub innego Partnera, którego opis i usługi prezentowane są w Serwisie, podania danych osobowych i posiadania przez Użytkownika pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Pytania można zadawać telefonicznie lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego do wybranego lekarza.
 3. Pytania są kierowane do lekarza za pośrednictwem konsultantów Usługodawcy.
 4. Odpowiedź na pytanie jest przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail podany przy zadawaniu pytania.
§13. Zasady publikowania przez Użytkowników Komentarzy i Opinii.
 1. Użytkownik ma możliwość publikowania w Serwisie Komentarzy i Opinii.
 2. Publikacja Opinii jest możliwa wyłącznie w przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usługi Partnera. Opublikowanie Opinii jest poprzedzone wypełnieniem ankiety, wskazującej nazwę Usługi Partnera oraz terminu w jakim Użytkownik skorzystał z Usługi Partnera. Ankieta nie jest widoczna dla pozostałych Użytkowników.
 3. Komentarze i Opinie nie mogą zawierać wulgaryzmów i treści obscenicznych, treści o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym i w jakikolwiek sposób naruszających dobra osobiste osób trzecich.
 4. Komentarze i Opinie nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, znieważającego lub stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. W przypadku opublikowania wpisu uznanego za podmiot, którego wpis dotyczy za zniesławiający lub znieważający, Operator Serwisu na żądanie uprawnionego udostępni dane pozwalające na identyfikację Użytkownika.
 5. Nie stanowi zniesławienia opublikowanie prawdziwego zarzutu w celu ochrony społecznie uzasadnionego interesu.
 6. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo usuwania Komentarzy i Opinii Użytkowników zawierających treści niezgodne z warunkami użytkowania Serwisu, treści sprzeczne z prawem, treści sprzeczne z dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych), treści naruszające prawa innych osób w szczególności szerzące nienawiść rasową, obraźliwe dla cudzych uczuć religijnych, godzące w cudzą godność, naruszające cudzą prywatność lub inne dobra osobiste), treści reklamowe, adresy stron internetowych, dane osobowe osób trzecich.
 7. Komentarze i Opinie są przejawem subiektywnych ocen Użytkowników, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich.
 8. Z chwilą opublikowania Komentarza lub Opinii przez Użytkownika, ich treść staje się częścią Serwisu, do której wyłączne prawa ma Operator Serwisu, a prawa Użytkownika ograniczają się do możliwości modyfikacji Komentarza lub Opinii bądź ich usunięcia.

Rozdział IV - Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za to czy Użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z Usługi Partnera. Warunkiem skorzystania z Usługi medycznej jest uzyskanie pozytywnych wyników badania kontrolnego dokonywanego przez Partnera i zakwalifikowanie Użytkownika przez Partnera do wybranej Usługi medycznej Partnera. Usługi medyczne Partnerów są realizowane na podstawie przepisów u.d.l. oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 464).
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Usługi Partnera.
 3. Roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależyte wykonanie Usługi Partnera mogą być kierowane wyłącznie bezpośrednio do Partnera.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność materiałów publikowanych na życzenie Partnerów, jednakże dokłada należytej staranności, aby materiały dostarczane przez Partnerów zawierały aktualne i prawdziwe informacje. W przypadku wątpliwości, co do treści zawartych w Serwisie związanych z opisem lub ceną Usług Partnerów Użytkownik winien poinformować o tym Partnera za pośrednictwem adresu e-mail plb@POLMEDICA.eu udostępnionego przez Usługodawcę.

Rozdział V - Postanowienia końcowe

 1. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego zwiększania lub zmniejszania funkcjonalności Serwisu, ze względu na niezbędne prace konserwatorskie lub inne nieprzewidziane utrudnienia w funkcjonowaniu lub dostępności Serwisu.
 2. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmiany Użytkownik jest o tym informowany przy pierwszym logowaniu na Konto i może bądź to zaakceptować nowy Regulamin bądź to rozwiązać Umowę poprzez usunięcie Konta.
 3. O zmianie Regulaminu Operator Serwisu informuje poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora Serwisu, nie krótszym jednak, niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie Serwisu i zawiadomienia Użytkownika. Wprowadzone zmiany nie dotyczą usług wykonanych.
  Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 października 2017 r.  

Wpisz preferowany termin wizyty lub wybierz z kalendarza:
Dodaj załącznik (np. zdjęcie, dokumentacja medyczna w pdf)
Dodatkowe usługi: